Informații privind calendarul și procesul de înscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022 – 2023

Ministerul Educației

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „ CĂSUȚA CU POVEȘTI”

Jud. Sălaj, Loc. Zalău, str. Dumbrava,  nr. 1, cod poștal: 450112

CUI 31989779,  tel/fax 0360404985

e – mail : gradinita10_2008@yahoo.com

 Informații privind calendarul și procesul de înscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2022 – 2023

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar, în anul școlar 2022-2023, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

 • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 30 mai 2022
 • etapa I: 30.05.2022 – 16.06.2022
 • etapa a II-a: 17.06.2022 – 30.06.2022

      Legea Educației Naționale nr. 1/2011

Art. 23. – (1) Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

 1. a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;
 2. b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;
 3. c) învățământul secundar
 4. d) învățământul profesional, cu durată între 6 luni și 2 ani;
 5. e) învățământul terțiar nonuniversitar, care cuprinde învățământul postliceal.

 Legea 185 din 20.08.2020

 1. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresă a părinţilor, în limita numărului de locuri, pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar copiii cu vârstă de minimum 2 ani, asigurându-se finanţarea de bază corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului standard per preşcolar stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 În urma încheierii etapei de reînscriere pentru anul școlar 2022-2023 au rămas vacante următoarele locuri:

 

Grupa Număr grupe Număr preșcolari/ locuri
Mică

 

2 37
Mare 2

GRAFICUL privind înscrierea copiilor în grădiniță

ETAPA I de înscriere 30.05.2022 – 16.06.2022:

 • 05.2022 – 10.06 2022 – depunerea cererilor de înscriere

         * la secretariatul grădiniței: între orele 10.00-13.00

 • 06.2022 – 16.06.2022 – procesarea/ evaluarea cererilor

                                             14.06.2022- Faza I ( opțiunea 1)

                                             15.06.2022- Faza II ( opțiunea 2)

                                             16.06.2022- Faza III ( opțiunea 3)

 • 06.2022 anunțarea rezultatelor

 ETAPA a II-a de înscriere 17.06.2022 – 30.06.2022:

 • 06.2022 – 24.06.2022 – depunerea cererilor de înscriere

         * la secretariatul grădiniței: între orele 10.00-13.00

 • 06.2022 – 30.06.2022 – procesarea/ evaluarea cererilor

                                          28.06.2022- Faza I ( opțiunea 1)

                                          29.06.2022- Faza II ( opțiunea 2)

                                          30.06.2022- Faza III ( opțiunea 3)

 • 06.2022 anunțarea rezultatelor

 Depunerea cererilor de înscriere se va face la secretariatul grădiniței, în perioada și intervalul stabilit , doar de către părintele/tutorele/ reprezentantul legal al copilului.

Documentele necesare înscrierii depuse de părinte/tutore/ reprezentant legal la unitatea de învățământ sunt:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie certificat de naștere copil;
 3. copii CI părinți/tutori/ reprezentanți legali;
 4. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale (dacă este cazul).

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criteriile de departajare generale.

 Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În etapa I de înscriere se vor valida cererile de înscriere a copiilor cu vârstă de minimum 3 ani la data de 31.12.2022.

În etapa a II-a, în limita numărului de locuri disponibile, la solicitarea expresă a părinților, se vor valida cererile de înscriere a copiilor cu vârstă de minimum 2 ani la data de 31.08.2022.

Până la începerea anului școlar :

 • se depune fișa medicală completată de medicul de familie
 • se încheie cu părinții, tutorii sau reprezentanții legali, un contract educațional ce include drepturile și obligațiile reciproce ale părților, prevăzute de Legea educației naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare, de ROFUIP și de Regulamentul de organizare și funcționare al grădiniței.

Cerere tip.pdf

Director,

Prof. Maghiu Paula Lucia

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *