CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI PERSONAL NEDIDACTIC BUCĂTAR
Tagged Tags: , , ,

Nr. 25/12.01.2023

ANUNŢ

CONCURS PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI PERSONAL  NEDIDACTIC

BUCĂTAR

LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM  PRELUNGIT ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI” ZALĂU

În temeiul art. 31(I) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 1.336 /2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești” Zalău scoate la concurs :

 1 post de BUCĂTAR (normă întreagă, perioadă determinată 13.02.2023-31.07.2024)
 Depunerea dosarelor se face în perioada 16.01.2023-01.02.2023, între orele 09:00 -14:00 la sediul unităţii.

 DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII EXAMENULUI:

 • Selecția dosarelor de înscriere: 02.02.2023, ora 8.00 la sediul Grădiniţei cu P.P.”Căsuța cu Povești” Zalău
 • Proba scrisă: 06.02.2023, ora 09.00 la sediul Grădiniţei cu P.P. ”Căsuța cu Povești” Zalău
 • Proba practică: 07.02.2023, ora 14.00 la sediul Grădiniţei cu P.P. ”Căsuța cu Povești” Zalău
 • Interviul: 09.02.2023, ora 9.00 la sediul Grădiniţei cu P.P. ”Căsuța cu Povești” Zalău

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: (cf. Art 35 din HG. nr. 1.336 /2022 )

 1. a) formular de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie

socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 1. i) curriculum vitae, model comun european

Copiile solicitate vor fi  însoțite de documentele în original în vederea verificării conformității copiilor cu originalul. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Documentuele prevăzute la lit. f) și h) pot fi înlocuite cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentelor, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise.

CONDIȚII NECESARE OCUPĂRII POSTULUI (cf. Art.15 din HG  nr. 1.336 /2022)

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

CONDIȚII SPECIFICE:

Pentru postul de BUCĂTAR (normă întreagă, perioadă determinată 13.02.2023-31.07.2024)

Condiţii de participare :
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

 • studii medii: școală profesională/liceu în specialitatea postului sau certificat de calificare profesională ca și bucătar
 • vechime în specialitatea postului: nu se solicită

Desfăşurarea concursului:

Concursul se va organiza la sediul Grădiniţei cu P.P.,,Căsuța cu Povești” Zalău  şi constă în 4 etape succesive, după cum urmează :
a) selecţia dosarelor
b) proba scrisă
c) proba practică
d) interviul

 CONCURSUL CUPRINDE:

 1. a) Depunerea și selecția dosarelor de înscriere

În perioada 16.01.2023 – 01.02.2023  între orele  09:00 – 14:00 are loc depunerea dosarelor, dar nu mai târziu de data de 01.02.2023 ora 14:00;

Selecţia dosarelor se va face în data de 02.02.2023 ora 8:00 la sediul grădiniței.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 02.02.2023, ora 10:00 la sediul gradiniței.

În data de 02.02.2023, în intervalul orar 10:00 – 12:00 se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;

În data de 03.02.2023, ora 10:00 afişarea rezultatelor în urma contestațiilor.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

 1. b) Proba scrisă:

Data şi ora desfăşurării: 06.02.2023, ora 9:00. 

Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu 15 minute înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8,45, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectului.

Afişarea rezultatelor: 06.02.2023, ora 13:00;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de 06.02.2023 între orele 13:00 – 15:00;

Data afişării rezultatului contestaţiilor: 06.02.2023, ora 16:00;

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste – grile.

 1. c) Proba practică:
  Data şi locul desfăşurării: 02.2023 ora 14:00 ;

Proba practică poate fi susținută de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

Afișarea rezultatelor: 08.02.2023 ora 10:00;

Depunerea eventualelor contestații se face dupa afișarea rezultatelor, în data de 08.02.2023 între orele 10:00 – 12:00;

Data afișării rezultatului contestațiilor: 08.02.2023 ora 13:00;

 1. d) Interviul

În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților(experiența în domeniu poate constitui un avantaj).

Proba interviului poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba practică.

Data şi ora desfăşurării interviului: 09.02.2023, începând cu ora 09:00;

Afișarea rezultatelor interviului: 09.02.2023, ora 11:00;

Depunerea eventualelor contestații se face dupa afișarea rezultatelor în data de 09.02.2023, între orele 11:00 – 12:00;

Data afișării rezultatului contestațiilor: 09.02.2023, ora 13:00;

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu .

Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 09.02.2023, ora 13:00.

Depunerea eventualelor contestații pentru rezultatele finale, se va face în data de 09.02.2023,, între orele 13:00 – 14:00.

Data afișării rezultatului contestațiilor: 09.02.2023, ora 15.00.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS:

Pentru postul de BUCĂTAR

 Ordin Administrație Publică 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea de Guvern nr. 924/ 11.08.2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 • Legea 319/2006 Legea securitatii si sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare: capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor;
 • Legea 53/2003 Codul Muncii actualizat, cu modificările și completările ulterioare, art 247 – art 252;
 • Ordinul nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
 • Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7
 • Fișa postului.

TEMATICA CONCURSULUI:

 1. Norme de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
 2. Igiena personală a lucrătorilor Blocului Alimentar.
 3. Igiena mâinilor.
 4. Etapele prelucrării veselei.
 5. Alimentația copiilor de vârstă preșcolară.
 6. Reguli de servire a alimentelor.
 7. Proprietăți organoleptice ale principalelor produse alimentare (carne, ouă, lactate).
 8. Prepararea alimentelor: prelucrare termică, fierberea, prăjirea, înăbușirea, coacerea, congelarea.
 9. Echipament de protecție: clasificare, caracteristici, folosire, întreținere, sfaturi utile.

Informații suplimentare la sediul Grădiniței cu P.P.,,Căsuța cu Povești” Zalău sau la nr. de tel. 0360.404985

⇓Fișa postului bucătar 2023 model

⇓Formular de înscriere

Director,

prof.  MAGHIU PAULA LUCIA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *