ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI PERSONAL NEDIDACTIC ÎNGRIJITOR
Tagged Tags: , , ,

  ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPAREA  POSTULUI 

PERSONAL  NEDIDACTIC

ÎNGRIJITOR

LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM  PRELUNGIT ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI” ZALĂU

În temeiul art. 31(I) din Legea-cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuța cu Povești” Zalău scoate la concurs :

 – 1 post de ÎNGRIJITOR (normă întreagă, perioadă nedeterminată)
     Depunerea dosarelor se face în perioada 18.10.2022-01.11.2022, între orele 09:00 -14:00 la sediul unităţii.

 DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII EXAMENULUI

 • Proba scrisă: 09.11.2022, ora 09.00 la sediul Grădiniţei cu P.P.,,Căsuța cu Povești” Zalău
 • Proba practică: 10.11.2022, ora 09.00 la sediul Grădiniţei cu P.P.,,Căsuța cu Povești” Zalău
 • Interviul: 11.11.2022, ora 9.00 la sediul Grădiniţei cu P.P.,,Căsuța cu Povești” Zalău

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:(cf. Art 6, HG. Nr. 286/2011 actualizată)

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare,
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice,
 4. d) copia carnetului de muncă, conform cu originalul (și fila din revisal), sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere
 6. f) certificat/adeverință de integritate comportamentală sau declarație de propria răspundere
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului,
 8. h) curriculum vitae (model Europass)

CONDIȚII NECESARE OCUPĂRII POSTULUI (cf. Art.3 HG  nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare)

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. h) nu figurează în registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

CONDIȚII SPECIFICE:

Pentru postul de ÎNGRIJITOR (normă întreagă, perioadă nedeterminată)

 Condiţii de participare :
1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

 • studii medii- scoala profesionala/liceu.
 • vechime în muncă: 5 ani.
 1. Domenii de competenţă :
 • Noțiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curățenie, a regulilor pentru efectuarea curățeniei, precum și a controlului eficienței curățeniei;
 • Noțiuni privind metodele folosite pentru dezinfecție, regulile generale ale dezinfecției, precum și controlul eficienței acesteia;
 • Noțiuni igiena personală a lucrătorilor(igiena pielii și a anexelor ei, igiena gurii, nasului și urechilor);
 • Noțiuni privind echipamentului de protecție a lucrătorului;
 • Noțiuni privind funcțiunile și circuitele funcționale ăn cadrul unei unități;
 • Noțiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în creșe, grădinițe etc;
 • Noțiuni privind colectarea și evacuarea rezidurilor în condiții de securitate.

 Desfăşurarea concursului:

Concursul se va organiza la sediul Grădiniţei cu P.P.,,Căsuța cu Povești” Zalău  şi constă în 4 etape succesive, după cum urmează :
a) selecţia dosarelor
b) proba scrisă
c) proba practică
d) interviul

CONCURSUL CUPRINDE:

 1. a) Depunerea si selecția dosarelor de înscriere

În perioada 18.10.2022 – 01.11.2022  între orele  09:00 – 14:00 are loc depunerea dosarelor, dar nu mai târziu de data de 01.11.2022 ora 14:00;

Selecţia dosarelor se va face în data de 02.11.2020 orele 8:00 – 10:00 de  către comisia de selecție a dosarelor;

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa în data de 02.11.2022, ora 10:00 la sediul gradiniței.

În data de  02.11.2022, în intervalul orar 10:00 – 12:00 se pot depune contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor;

În data de 03.11.2022, ora 10:00 afişarea rezultatelor.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidații declarați  admiși la etapa precedentă.

 1. b) Proba scrisă;

Data şi ora desfăşurării: 09.11.2020, ora 9:00. 

Candidaţii vor fi prezenţi la sediul unităţii, cu 15 minute înaintea începerii probei scrise, respectiv ora 8,45, având asupra lor actul de identitate. Durata probei scrise este de 2 ore de la primirea subiectului.

Afişarea rezultatelor: 09.11.2022, ora 13:00;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care obţin minim 50 puncte.

Depunerea eventualelor contestaţii se va face după afişarea rezultatelor, în data de

09.11.2022  între orele 13:00 – 15:00;

Data afişării rezultatului contestaţiilor: 09.11.2020, ora 16:00;

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste – grile.

 1. c) Proba practică
  Data şi locul desfăşurării: 11.2022 ora 09:00 ;

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice necesare în vederea ocupării postului : dezinfectare veselă, servirea mesei la preșcolari, pregătirea paturilor pentru somnul preșcolarilor, curățenia sectorului de lucru;

Proba practică poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba scrisă.

Afișarea rezultatelor: 10.11.2022 ora 13:00;

Depunerea eventualelor contestații se face dupa afișarea rezultatelor, în data de 10.11.2022 între orele 13:00 – 15:00;

Data afișării rezultatului contestațiilor: 10.11.2022 ora 16:00;

 1. d) Interviul

În cadrul interviului se testează abilitatea, aptitudinile și motivația candidaților(experiența în domeniu poate constitui un avantaj).

Proba interviului poate fi susținută de către acei candidati declarați admiși la proba practică.

Data şi ora desfăşurării interviului: 11.11.2022, începând cu ora 09:00;

Afișarea rezultatelor interviului: 11.11.2022 ora 11:00;

Depunerea eventualelor contestații se face dupa afișarea rezultatelor în data de 11.11.2022 între orele 11:00 – 12:00;

Data afișării rezultatului contestațiilor: 11.11.2022 ora 13:00;

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu .

Afişarea rezultatelor finale ale concursului: 11.11.2022, ora 13:00.

Depunerea eventualelor contestații pentru rezultatele finale, se va face în data de 11.11.2022, între orele 13:00 – 14:00.

Data afișării rezultatului contestațiilor: 11.11.2022, ora 15.00.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS:

Pentru postul de ÎNGRIJITOR

1) Ordin Administrație Publică 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

2) Legea 319/2006 Legea securitatii si sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare: capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor;

3) Legea 53/2003 Codul Muncii actualizat, cu modificările și completările ulterioare, art 247 – art 252;

4) Ordinul 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și  sterilizarea;

5) Legea nr. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7

6) Fișa postului.

Informații suplimentare la sediul Grădiniței cu P.P.,,Căsuța cu Povești” Zalău sau la nr. de tel. 0360.404985

                                                                         Director, prof.  MAGHIU PAULA LUCIA

⇒ Anunț concurs îngrijitor pdf

⇒ Fișa postului îngrijitor 2022 – model pdf